Prvi pregled odstrijeljene divljači

Prvi pregled vrši osposobljena osoba

Nedavno smo u članku pisali o važnosti pravilne obrade mesa nakon odstrela. Međutim, zbog provođenja određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla propisanih uredbama Europske unije, zakon propisuje i obavezan prvi pregled odstrijeljene divljači.

Obavezan prvi pregled?

Kada o ovoj temi razgovarate s lovcima, većina lovaca automatski pomisli na uobičajenu praksu uzorkovanja i pregleda mesa divljači na trihinelozu ili svinjsku kugu kojeg provode ovlaštene veterinarske organizacije. Međutim, sva divljač koja je namijenjena stavljanju na tržište morala bi poštovati postupak “prvog pregleda odstrijeljene divljači” od strane osposobljene osobe.

Što je “stavljanje na tržište”?

“Stavljanjem na tržište” smatra se držanje odstrijeljene divljači s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve. Stavljanjem na tržište ne smatra se osobna uporaba odstrijeljene divljači sudionika lova te članova domaćinstva sudionika lova.

Jasno definirana procedura

Pravilnikom o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište jasno su definirane sve situacije i postupci prilikom prvog pregleda.

Osposobljena osoba trebala bi izvršiti pregled trupa i svih uklonjenih unutarnjih organa te nakon pregleda ovjeriti propisani dokument. Osobom osposobljenom za prvi pregled odstrijeljene divljači smatraju se doktor veterinarske medicine te lovac koji uspješno završi Program osposobljavanja i položi propisani ispit.

Prijedlog Programa osposobljavanja izrađuje Hrvatski lovački savez, a ocjenjuje ga povjerenstvo nadležnog tijela. Članove povjerenstva imenuje ministar na prijedlog čelnika Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

Program osposobljavanja sadrži:
  1. izvedbeni nastavni plan osposobljavanja;
  2. sadržaje programa pojedinih područja s ciljevima i zadacima osposobljavanja;
  3. način provjere osposobljenosti;
  4. materijalne uvjete za izvođenje programa;
  5. literaturu;
  6. popis predavača i članova ispitne komisije po područjima.
Izvedbeni nastavni plan osposobljavanja obuhvaća:
  1. anatomija, fiziologija i ponašanje divljači;
  2. neprirodno ponašanje i patološke promjene koje se javljaju kod divljači zbog bolesti, onečišćenja okoliša ili drugih čimbenika koji mogu utjecati na zdravlje ljudi nakon konzumacije mesa te divljači;
  3. pravila higijene i pravilne tehnike rukovanja, prijevoza, evisceracije, uzorkovanja i dostave uzoraka divljači nakon odstrela;
  4. odgovarajući propisi koji se odnose na zdravlje životinja i ljudi te higijenske uvjete kojiuređuju stavljanje divljači na tržište.

Program osposobljavanja izvodi Hrvatski lovački savez

HLS provodi osposobljavanje

Program osposobljavanja izvodi Hrvatski lovački savez. Nastavu u sklopu Programa osposobljavanja mogu izvoditi samo doktori veterinarske medicine, a Program se izvodi na istovjetan način na cijelom području Republike
Hrvatske.

Osposobljene osobe obvezne su svakih pet godina od dana izdavanja uvjerenja o osposobljenosti sudjelovati na tečaju obnove znanja kojeg organizira HLS.

Osposobljene osobe dužne su prijaviti svaki slučaj neprirodnog ponašanja, patoloških promjena, uginuća divljih
životinja nadležnoj veterinarskoj organizaciji. Također, dužne su voditi evidenciju o prvom pregledu divljači te nalaz pregleda upisati u Potvrdu o podrijetlu divljači i njezinih dijelova.

Doktori veterinarske medicine nisu obvezni pohađati program osposobljavanja odnosno tečaj obnove znanja.


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *