Kako postati lovac?

Odmah na početku sam ću sebe ispraviti. Kako mnogi kolege (i lovci i ribolovci) kažu: “(Ribo)lovac se ne postaje. (Ribo)lovac se rađa!” Ali, šalu na stranu, dosta smo pisali o ribičkim ispitima i dozvolama, a o osnovnim stvarima o lovstvu nismo. Pa, krenimo s riječ dvije o tome kako postati lovac…

Lovac – osoba koja ima važeću lovačku iskaznicu

Prije svega, Zakon o lovstvu u članku 7. definira lovca kao osobu koja ima važeću lovačku iskaznicu. Pravo na lovačku iskaznicu ima fizička osoba – građanin koji je položio lovački ispit ili koji je tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završio odgovarajući nastavni program iz lovstva te temeljem toga od Hrvatskog lovačkog saveza – HLS dobio uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

Lovačku iskaznicu izdaje HLS koji smije izdati lovačku iskaznicu osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i šest mjeseci života. Uz iskaznicu koja vrijedi pet godina, ide i obavezna identifikacijska markica za svaku lovnu godinu (lovna godina traje od 1. travnja do 31. ožujka).

Znači, prvi korak je polaganje lovačkog ispita.

Lovački ispit – HLS i učilišta

Budući lovac može se pri­javiti u Hrvatski lovački savez, županijski lovački savez prema mjestu stanovanja ili najbližu lovačku udrugu ili kod pravnih osoba koje je za to ovlastilo Ministarstvo. Riječ je uglavnom o učilištima odnosno ustanovama za obrazovanje odraslih koje provode programe obrazovanja za punoljetne građane Republike Hrvatske i to programe osposobljavanja kadrova u lovstvu.

Učilišta i HLS provode programe osposobljavanja kadrova u lovstvu

Izobrazba od 125 nastavnih sati

Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu predviđena je teorijsko-praktična izobrazba u trajanju od 125 nastavnih sati koja među ostalim podučava o povijesti lovstva, lovnim pravnim propisima, prirodoslovlju i bolesti divljači, gospodarenju lovištem, lovnoj kinologiji, lovačkom oružju, lovačkoj etici te osnovama ekologije i zaštite prirode.

Nakon izobrazbe – ispit

Osposobljenost za lovca (kao i za lovočuvara i ocjenjivača trofeja) stječe se polaganjem ispita.

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini predsjed­nik i ispitivači za pojedino ispitno područje. Nakon položenog pismenog dijela ispita polaže se usmeni dio ispita.

Ocjenu na ispitu utvrđuje ispitno povjerenstvo ocjenom »položio« ili »nije položio«. Ispitaniku koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o osposobljenosti na temelju koje ostvaruje pravo na lovačku iskaznicu.

I tako priča započinje…

Nakon svega ovoga, priča završava. Ili je bolje reći da tek započinje. Uglavnom slijedi nabavka oružja i druge opreme, pasa i sličnih stvari. Ali o tome više koji drugi put…

Dobra kob!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *