Plan upravljanja – “biblija” ribolovne zone i područja

U ribolovnim razgovorima i polemikama vrlo se često pozivamo na “planove upravljanja” i razno – razne izvedenice tog naziva. Neke ispravne, neke zastarjele, a neke poznate samo onima koji u datom trenutku požele “biti pametni”. No, znamo li što je plan upravljanja uistinu?

“Biblija” ribolovne zone i područja

Laički govoreći, plan upravljanja mogli bismo nazvati “biblijom” ribolovne zone ili područja. Zakon o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu definiraju način izrade i sadržaj planova, te sve ono bitno što s njima dolazi.

Plan upravljanja je znanstveno-stručna studija kojom se utvrđuje stanje ribljeg fonda te se određuju ciljevi upravljanja i očuvanja, aktivnosti za postizanje tih ciljeva i pokazatelji učinkovitosti upravljanja.

Planove upravljanja, kao i njihove revizije i dodatke za ribolovnu zonu ovlaštenika ribolovnog prava izrađuju ustanove registrirane za obavljanje poslova iz područja slatkovodnog ribarstva ustanova na zahtjev ovlaštenika.

Rok važenja i revizija

Ovlaštenici ribolovnog prava obvezni su Ministarstvu dostaviti plan upravljanja na suglasnost u roku od godine dana od dana potpisivanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava. Nakon dobivanja suglasnosti plan upravljanja vrijedi do dana isteka ugovora, s tim da se svakih šest godina mora izraditi njegova revizija.

Mjere obnove ribljeg fonda sastavni su dio planova upravljanja

Sadržaj plana upravljanja

Sukladno zakonskim odredbama, planovi upravljanja moraju sadržavati:

 1. Podatke o ovlašteniku ribolovnog prava
 2. Podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni
 3. Osnovna fiziografska obilježja ribolovnih voda
 4. Osnovna fizikalno-kemijska obilježja ribolovnih voda kao što su: boja, miris, temperatura (°C), prozirnost (m), pH vrijednost, provodljivost, ukupne otopljene tvari, kisik (% i mgL-1), slobodni CO2, alkalinitet, ukupni dušik i fosfati
 5. Osnovna biološka obilježja ribolovnih voda
 6. Osnovna obilježja ihtiofaune ribolovnih voda
 7. Ihtiosanitarne uvjete i ocjenu zdravstvenog stanja ihtiofaune ribolovnih voda
 8. Model upravljanja ribljim fondom
 9. Mjere zaštite i održivog upravljanja ribljim fondom i način provođenja tih mjera
 10. Mjere obnove ribljeg fonda
 11. Mjere zaštite posebnih staništa
 12. Bioraznolikost
 13. Ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja i/ili ribolovne zone
 14. Priloge
Revizija plana upravljanja

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (čl. 29.) definira da se svakih šest godina mora izraditi revizija plana upravljanja. Međutim, ukoliko tijekom razdoblja važenja plana upravljanja nastupe promjene u elementima plana upravljanja, potrebno je pristupiti izradi revizije plana upravljanja.

Također, ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je najkasnije šest mjeseci prije isteka važenja revizije plana upravljanja potpisati s ovlaštenom ustanovom ugovor o izradi revizije plana upravljanja.

Dodatak plana upravljanja

Dodatak plana upravljanja izrađuje se u slučaju:

 1. promjene statusa i/ili podataka o ovlašteniku ribolovnog prava
 2. upisa novonastalih ribolovnih voda unutar granica ribolovne zone za koju je ovlaštenik prethodno dobio ribolovno pravo
 3. upisa novonastale ribolovne vode iz prethodnog podstavka
 4. opravdane izmjene elemenata plana upravljanja od važnosti za racionalno i održivo upravljanje ribljim fondom
 5. nastanka drugih dokumenata od značaja za upravljanje ribljim fondom ribolovne zone
Uvid i javnost podataka

Budući da su ribiči obvezni obavljati sportski ribolov sukladno odredbama plana upravljanja, iznimno je bitno da imaju mogućnost uvida u planove.

Zakonska je odredba da su ovlaštenici ribolovnog prava dužni ribičima u svojem sjedištu omogućiti uvid u plan upravljanja, njegovu reviziju i dodatak kao i pružiti sve potrebne informacije o sportskom ribolovu na ribolovnoj zoni za koju posjeduju ribolovno pravo u pisanom obliku ili na svom web-portalu.

U svakom slučaju, preporuka je da planovi budu objavljeni i dostupni na web stranicama ribolovnih društava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.