Kakav je status tzv. “ničijih voda” i smije li se loviti na njima?

Nedavno smo prema Ministarstvu poljoprivrede uputili nekoliko upita vezanih uz gospodarenje vodama, s osobitim naglaskom na tzv. “ničije” vode. Iako takav naziv službeno ne postoji, unutar svake ribolovne zone postoje vode koje se ne nalaze u planovima upravljanja ovlaštenika, odnosno nemaju status ribolovnih voda. Zanimalo nas je prvenstveno:

  • Kakav je status tzv. “ničijih voda” i smije li se loviti na njima?
  • Tko ima nadležnost nad takvim vodama?
  • U slučaju da postoje zainteresirani, postoji li mogućnost dodjele ribolovnog prava na te vode unutar ribolovne zone i na koji način?

Iz službe za informiranje Ministarstva poljoprivrede relativno smo brzo dobili odgovor, na čemu se zahvaljujemo te ga u nastavku članka prenosimo u cijelosti:

Ribolovne zone određene su po načelu administrativnih granica općina, gradova i županija

Ovlaštenici ribolovnog prava su temeljem provedenih javnih natječaja dobili ribolovno pravo na ribolovnim područjima i ribolovnim zonama koje su određene Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskim propisima donesenim na temelju istoga te su s ministrom poljoprivrede potpisali ugovore o dodjeli ribolovnog prava. Ribolovne zone određene su po načelu administrativnih granica općina, gradova i županija, iako je temeljem prethodnih propisa bilo moguće dodijeliti ribolovno pravo i za izdvojene ribolovne zone.

Nisu sve vode ujedno i ribolovne vode

Sve ribolovne vode upisane su u upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona koje vodi Ministarstvo poljoprivrede. Naglašavamo da nisu sve vode koje se nalaze unutar spomenutih administrativnih granica ujedno i ribolovne vode. Naime, temeljem odredbe članka 5. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19), vode na uzgajalištima (objektima akvakulture) u smislu Zakona ne smatraju se ribolovnim vodama te na njima nije moguće ostvariti ribolovno pravo, upravljati ribljim fondom u svrhu sportskog ribolova, prodavati državne ribičke dozvole itd., kao niti vode iz kojih se zahvaća voda za ljudsku potrošnju ili koje su rezervirane za ljudsku potrošnju ili za koje su donesene odluke o zaštiti izvorišta na temelju posebnog zakona. Također, temeljem istog članka Zakona, ribolovno pravo ne može se ostvariti niti na vodi koja je se u potpunosti nalazi na zemljištu u privatnom vlasništvu.

Vode u kategorijama nacionalnog parka nisu ribolovne vode i u njima je ribolov zabranjen (foto: NP Krka)

Planovi upravljanja definiraju opseg ribolovnih voda

Planovima upravljanja, odnosno stručno-znanstvenim studijama o načinu upravljanja ribljim fondom određene ribolovne zone, koje izrađuju znanstveno-istraživačke ustanove, definiran je opseg ribolovnih voda, te obuhvaća vode u kojima nije moguće postići biološki minimum potreban za rast, razvoj i reprodukciju ihtiofaune, odnosno vode s nepovoljnim ili nestalnim hidrološkim režimom, ponornice, vode koje su opterećene antropogenim utjecajem itd.

Valja napomenuti da ribolov nije dozvoljen i na ribolovnim zonama uz uzgajališta (objektima akvakulture), uz vodne građevine, aktivne zone eksploatacije rudnog ili mineralnog materijala ili na onim vodama na kojima je posebnim zakonom pristup ograničen ili zabranjen (vojska i sl.). Nadalje, uz neke ribolovne vode teren je i dalje miniran pa je pristup zabranjen. Vode u kategorijama nacionalnog parka, strogog rezervata i posebnog rezervata također nisu ribolovne vode i u njima je ribolov zabranjen.

Na vodama koje nisu obuhvaćene ribolovnim pravom – ribolov zabranjen

Sukladno gore navedenom, na vodama koje nisu obuhvaćene ribolovnim pravom ovlaštenika, dakle na kojima ne postoji upravljanje ribljim fondom, poribljavanje, ribočuvarska služba itd., koje nisu upisane u Upisnik ribolovnih područja i koje nisu obuhvaćene planom upravljanja ovlaštenika ribolovnog prava, ribolov nije dozvoljen. Nadalje, ribiči imaju obvezu upoznati se s ribolovnim vodama za koje kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava, a ovlaštenici ribolovnog prava su obvezni ribiče – kupce dozvola na adekvatan način upoznati s planom upravljanja za svoju ribolovnu zonu i svim detaljima vezano uz režim ribolova, model upravljanja i ostalo.

Upis voda u Upisnik ribolovnih područja i zona

Ukoliko se ostvare uvjeti za neke vode da steknu status ribolovne vode (u slučaju novonastale vode, dakle ukoliko se iskopa akumulacija ili se na postojećoj stajaćici završi eksploatacija rudnih ili mineralnih sirovina, ukoliko nastane novi kanal itd., kao i u slučaju prenamjene zemljišta u urbanističkim planovima iz gospodarske zone u sportsko rekreacijsku (npr. u slučaju prenamjene ribnjačarskih vodnih površina na uzgajalištima u sportsko rekreacijsku), ovlaštenik ribolovnog prava na svojoj ribolovnoj zoni može temeljem odredbe članka 24. Zakona o slatkovodnom ribarstvu zatražiti upis takve vode u Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te je onda za takve vode dužan izraditi dodatak plana upravljanja kojim će znanstvena ustanova odrediti model upravljanja ribljim fondom sa svim propisanim elementima.

Ukoliko postoji interes za vode koje nisu obuhvaćene ribolovnim pravom i planom upravljanja ovlaštenika, a koje posjeduju uvjete da postanu ribolovne vode, odnosno za koje ne postoje gore navedene prepreke u smislu geomorfoloških, hidroloških, ekoloških ili ihtioloških uvjeta, ovlaštenik ribolovnog prava na toj ribolovnoj zoni, može pokrenuti postupak sukladno navedenom članku 24. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, ili signalizirati Ministarstvu da se pokrene postupak javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava.

Ministarstvo poljoprivrede
Služba za informiranje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)